"Śląskie Miscellanea" (Komisja Historycznoliteracka)

Ostatni numer (t. 24) ukazał się drukiem w 2012 r.